Kiểm tra an toàn hoàn thành, mạng ở trong tình trạng tốt
bấm vào để nhập